алт олборлолтын биофизикийн орчинд үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээ